Kush mund te perdori Alpha Web?

Software te Kontabilitetit te Aplikuar

Trajnimi Im, Linja 1

Last Update hace 10 meses

Alpha Web Business është paketa më e plotë Alpha, e cila fokusohet në funksione të nevojshme për biznesin e mesëm dhe të madh.

Paketa Business ofrohet për të gjithë bizneset tregtare, të cilat kërkojnë një program për shitjet, shërbimet, prodhimin dhe informacionin financiar. Në këtë mënyrë ju kryeni të gjithë veprimet nga një program i vetëm dhe keni kontroll të plotë mbi biznesin tuaj.


Çfarë mund të kryeni me Alpha Web Business?

Secili përdorues, sipas detyrave, do të mund të:

-realizojë me lehtësi ciklin e plotë të shitje/blerjes;

-regjistrojë hyrjet/daljet në magazina;

-kryejë transaksionet monetare përmes arkëtimeve dhe pagesave;

-regjistrojë listëpagesat mujore;

-regjistrojë amortizimin fillestar dhe rivlerësojë amortizimin periodik;

-krijojë në formën e njësive të pavarura të gjitha aktivitetet e organizatës duke regjistruar shpenzimet dhe të ardhura për secilën;

-personalizojë raportet dhe t’i eksportojë në formate të ndryshme si excel, pdf, etj.


Lexo me shume...

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us