Kurse per Fiskalizimin

Integroni Fiskalizimin me Software

Trajnimi Im, Linja 1

Last Update 19 days ago

Nepermjet nje trajnimi te shkurter per Fiskalizimin 3-5 ore, do te mund te merrni njohuri te mjaftueshme per te organizuar punet ne biznesin tuaj. Ju do te mund te dini si te organizoni punet ne biznes, si te zgjidhni software, te percaktoni kerkesat tuaja per software qe do te implementoni ne biznes. Mos besoni me sy mbyllur qe puna e realizuar nga ekonomistet e meparshem ose edhe nga Ju vete ka qene e perkyer. Ne pak ore mund te analizoni punen e bere deri tani dhe te percaktoni planin e rregullimeve te domosdoshme. Kurset per Fiskalizimin mund te zhvillohen online dhe kjo ju jep mundesi qe prej vendit te punes  ju mund te zhvilloni trajnimin. Ne raste te tjera mund te kombinohen edhe prej shtepise ne oraret e mbasdites.

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us