Financa 5

Zgjidhje financiare definitive për llogaritë e biznesit tuaj

Trajnimi Im, Linja 1

Last Update 8 months ago


Financa 5 është zgjedhja më cilësore. Programi u shërben të gjithë operatorëve të biznesit sipas funksioneve që ata kryejnë në kompani si: magazina, blerje, shitje, arka, banka deri tek nivelet më të larta të vendimmarrjes si manaxhimi financiar dhe administrimi.

Organizimi i punës me programin funksionon me module. Në çdo modul të drejtat e përdorimit të sistemit kufizohen ose lejohen sipas funksionit që kryen çdo operator në program.

Në versionin e fundit të Financa5 administrimi i të drejtave të përdoruesve vjen në nivel më të avancuar.

Financa 5 mund te integrohet me modulet e tjera te shitjes si POS-Financa 5 ose edhe me programe te tjere si LOGICAL.

Was this article helpful?

0 out of 1 liked this article

Still need help? Message Us