Menyrat e pageses

Si te shmangim rradhat ne banka?

Trajnimi Im, Linja 1

Last Update 7 maanden geleden

Parapagim ne banke, Wester Union, MoneyGram, Karte Banke si edhe Paysera.

________________________

A- MËNYRAT E PAGESËS


I-PAGESË SIPAS FATURËS.

Kjo menyre perdoret ne rastin kur keni marre paraprakisht fature prej nesh. Pagesa mund te behet duke shkuar ne banke ose me e-banking.

a-SHUMA: Në fillim rakordohet për shumën që do të paguani ,orët dhe programin.

b-PËRSHKRIMI: ‘Pagesë për ‘nr fature’ të fiskalizuar ‘ e cila ju është dërguar tek: ‘RUDINA LIPI (Trajnimi Im)’ , OTP Bank me IBAN: AL54213260170000000000830452 .

c-RAKORDIMI FINAL: Në momentin që ju do të realizoni pagimin, duhet të dërgoni një foto të pagesës në WhatsApp.

II- SHOP ONLINE

Në fillim shkoni në Shop Online. Kliko Add Cart për të shtuar kursin në listën e trajnimeve. Pastaj shkoni tek një kurs tjetër dhe përsëri Add Cart. Në përfundim jepni View Cart. Do të shikoni listën e zgjedhur prej jush.

Ju keni disa menyra per te paguar:

Parapagim ne banke, Wester Union, MoneyGram, Karte Banke si edhe Paysera.

II.1-PARAPAGIM NE BANK:

a-SHUMA: Ju mund te shkoni direkt ne Shop Online dhe pasi te shikoni dhe zgjidhni modulin tuaj, te shkoni ne banke (ose me e banking) dhe te beni PARAPAGIM.

b-PËRSHKRIMI: ”PARAPAGIM për kursin e zgjedhur, Emër Mbiemër Juaji” tek: ‘RUDINA LIPI (Trajnimi Im)’ , OTP Bank me IBAN: AL54213260170000000000830452 .

c-RAKORDIMI FINAL: Në momentin që ju do të realizoni parapagimin, duhet të dërgoni një foto të pagesës në WhatsApp të shoqërurar me: ‘Emër Mbiemër, Parapagim’. Në të gjitha rastet, pasi të kontrollohet Banka do t’ju dërgohet faturë e fiskalizuar.

II.2-DERGIM PAGESE ME ‘WESTER UNION’

a-SHUMA: Ju mund te shkoni direkt ne Shop Online dhe pasi te shikoni dhe zgjidhni modulin tuaj, duhet te komunikoni me ne perpara se te dergoni pagesen me Wester Union.

b-PËRSHKRIMI: ”PARAPAGIM për kursin e zgjedhur, Emër Mbiemër Juaji” tek: ‘RUDINA LIPI. Kjo rregjistrohet si shitje dhe leshohet fature e fiskalizuar.

c-RAKORDIMI FINAL: Në momentin që ju do të realizoni pagesen, duhet të dërgoni një foto të pagesës në WhatsApp të shoqërurar me: ‘Emër Mbiemër, Parapagim’. Në të gjitha rastet, pasi të kontrollohet do t’ju dërgohet faturë e fiskalizuar.

II.3.DERGIM PAGESE ME MONEY GRAM

a-SHUMA: Ju mund te shkoni direkt ne Shop Online dhe pasi te shikoni dhe zgjidhni modulin tuaj, duhet te komunikoni me ne perpara se te dergoni pagesen me Money Gram.

b-PËRSHKRIMI: ”PARAPAGIM për kursin e zgjedhur, Emër Mbiemër Juaji” tek: ‘RUDINA LIPI. Kjo rregjistrohet si shitje dhe leshohet fature e fiskalizuar.

c-RAKORDIMI FINAL: Në momentin që ju do të realizoni pagesen, duhet të dërgoni një foto të pagesës në WhatsApp të shoqërurar me: ‘Emër Mbiemër, Parapagim’. Në të gjitha rastet, pasi të kontrollohet do t’ju dërgohet faturë e fiskalizuar.

II.4.DERGIM PAGESE ME KARTE BANKE

Ne process

II.5. DERGIM PAGESE ME PAYSERA

a- Nëse nuk keni Paysera, atëherë rekomandohet të celni një account në Paysera. Transfertat nga një account Paysera në një tjeter Paysera nuk kanë komision.

b- Pagesat me Paysera realizohen vetëm prej individëve të cilët e kanë rezidencën në Shqipëri. Ndërsa pagesat me Karte Bank realizohen vetëm prej një banke në Shqipëri. Pagesat behen Paysera juaj drejt Payseres `Trajnimi Im` me IBAN: LT283500010016852697

c- Parate në Paysera. Paysera mund të mbushet me para, duke shkuar në një agjensi valutore (qe ka simbolin paysera) në qytetin tuaj dhe duke rimbushur Paysera. Ose pagesa mund te behet nga banka juaj ne Ibanin tuaj ne Paysera. (kalimi mund te kerkoje 2 dite)

B- CFARE DUHET TE DINI PERPARA SE TE REALIZONI PAGESEN

1-Kurset zhvillohen online në disa forma: Kurse të dedikuar, Klasa të vogla (2-3 persona), Klasa të mëdha (4-10 persona), Webinar (me video).

2-Çmimet janë mbi baza orare dhe të formës së kursit që mund të zgjidhni. Informohuni tek Shop Online (pagesa direkte) si edhe tek Cmime për tarifat.

3-Pagesat mund të bëhen vetëm nga Bankat në Shqipëri. Nuk lejohen pagesa nga banka që janë jashtë Shqipërisë.

4-Njëkohësisht nuk duhet të realizoni për asnjë lloj arsye pagesa në llogari të tjera. Ne operojmë vetëm me llogari biznesi në banka në Shqipëri.

5- Ju duhet të siguroheni për saktësin e IBAN në të cilin jeni duke realizuar pagesë. Pyesni në bankën tuaj se kush është mbajtësi i llogarisë në të cilën po realizoni pagesën. Në asnjë rast nuk duhet të nxitoheni në realizimin e proçesit të pagesës për të filluar trajnimin.

6-Anullim faturash dhe rikthim pagesash nuk aplikojmë. Ju mund të kërkoni një prezantim paraparak për formën e kursit online, nëse nuk jeni të updatuar me mënyrat moderne të komunikimit online. Ju mirëpresim për këtë proçes. Nëse ju ndëroni mendje , atëherë thjesht mund të mos e vazhdoni. Ne operojmë 100% me fatura të fiskalizuara dhe nuk aplikojmë anullime faturash.

7-Mund të kërkoni orë shtesë për trajnimin tuaj. Shembull. Ju ndiqni një trajnim në Webinar. Në përfundim të trajnimit mund të kërkoni orë shtesë të dedikuara ose në klasa. Ato do të shikohen dhe faturohen sipas një trajtimi special për Ju.

Was this article helpful?

2 out of 2 liked this article

Still need help? Message Us